De gemeente Utrecht trekt 600 duizend euro uit om de kunstsector in de stad te ondersteunen. Dit bedrag is bedoeld om culturele initiatieven van particulieren en professionals beter te ondersteunen. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op projectsubsidies en de impulsregeling. De gemeente hoopt hiermee het cultuuraanbod te verrijken, waardoor de stad aantrekkelijker wordt.

De gemeente stelt hiervoor twee soorten subsidies beschikbaar; de projectsubsidie en impulsregeling. Om in aanmerking te komen voor de projectsubsidie beoordeelt een externe commissie de aanvraag en adviseert zij de gemeente over de besteding. Als een amateurkunstenaar een aanvraag indient, kijkt een commissie naar de waarde van het initiatief voor de wijkbewoners. Daarnaast wordt meegewogen of jongeren via deze initiatieven meer met kunst in aanraking komen. Verder speelt de mogelijkheid van talentontwikkeling een belangrijke rol in het toewijzen van een subsidie aan amateurkunstenaars. Om als professionele kunstenaar, instelling of ondernemer in aanmerking te komen, beoordeelt de commissie de artistieke waarde, het ondernemerschap en de meerwaarde voor de stad en de inwoners. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betekent dit dat de kunstenaar een minimumbedrag van 1000 euro ontvangt.

Om een beroep te doen op de impulsregeling moet de initiatiefnemer een vernieuwend idee of project op cultureel vlak presenteren. De subsidie bedraagt maximaal 2500 euro. De beoordelingscommissie beoordeelt de presentatie van het nieuwe idee of project. Daarbij is een uitgebreid plan schrijven niet verplicht, maar moet het idee wel aan de commissie worden gepresenteerd.
Er zijn vijf aanvraagrondes om voor een van beide subsidies in aanmerking te komen. Om aan de eerste ronde deel te nemen moet de aanvraag voor 15 januari zijn ingediend via het online subsidieloket op de website van de gemeente.

Een commissie van externe, onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente bij het beoordelen van de eenmalige subsidie-aanvragen. Dit gebeurt aan de hand van het gepresenteerde plan en de begroting van de subsidieaanvrager. Het college van burgemeester en wethouders neemt op basis van dit advies een besluit. De verantwoordelijkheid voor de artistieke keuze ligt bij Culturele Zaken, die op advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) het beleid vormgeeft. Team BOB (Bijzondere Objecten Buitenruimte), onderdeel van Stadsbedrijven, is verantwoordelijk voor het kort- en langdurig onderhoud van de kunstcollectie in de openbare ruimte.

Naast subsidiemogelijkheden voor individuele projecten blijft de mogelijkheid om subsidie voor een cultuurcoach te ontvangen ook gewoon bestaan. Culturele organisaties die gebruik willen maken van een cultuurcoach kunnen tot en met 31 januari 2019 subsidie aanvragen. Een cultuurcoach zorgt ervoor dat verschillende groepen, waaronder kinderen en jongeren, vertrouwd raken met kunst en cultuur. Ook draagt deze coach bij aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren. In de wijken draagt de cultuurcoach eraan bij dat er meer mensen meedoen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Met een cultuurcoach kunnen de Utrechtse culturele instellingen hun educatieve-en maatschappelijke functie versterken. Om hiervoor in aanmerking te komen is een plan van aanpak en cofinanciering nodig. De stimuleringssubsidie bedraagt maximaal 31.250 euro (63%) op jaarbasis per gerealiseerde fte cultuurcoach. Hierbij wordt uitgegaan van een totaalbedrag van  50 duizend euro per fte. De overige (37%) 18.750 euro dient door de aanvrager zelf te worden aangevuld.