In januari 2017 is het Tracébesluit Ring Utrecht gepubliceerd dat betrekking heeft op de A27 en de A12 aan de oostkant van Utrecht. Al snel werd er in beroep gegaan tegen dit Tracébesluit. De Kerngroep Ring Utrecht vindt het onverantwoord om de risicovolle verbreding te laten doorgaan, terwijl in de praktijk niet eens is aangetoond dat het op een veilige manier kan.

Donderdagavond kwamen gemeenteraadsleden, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bijeen om het onderzoek van de Kerngroep Ring Utrecht te bespreken in een raadsinformatiebijeenkomst. Deze avond is georganiseerd op verzoek van partijen uit de gemeenteraad. Het doel van deze avond is om de raad te voorzien van informatie en het aan hen laten horen van de mening van betrokkenen. De raad gaat tijdens deze raadsinformatieavond in gesprek met de initiatiefnemers/onderzoekers, betrokkenen en andere geïnteresseerden om van hen te horen hoe zij de uitkomsten van het onderzoek interpreteren en welke zorgen zij wellicht hebben.

De koffie en thee vloeit rijkelijk. Er hangt een gemoedelijke sfeer in de raadszaal van het Utrechtse Stadhuis. Brechtje Paardenkooper, voorzitter van de avond, geeft het woord aan Erwald Korevaar van Kerngroep Ring Utrecht. Korevaar geeft een korte samenvatting van het beroep dat is ingesteld tegen de verbreding A27. “De Kerngroep Ring Utrecht vindt het onverantwoord om de risicovolle verbreding te laten doorgaan, terwijl in de praktijk niet eens is aangetoond dat het op een veilige manier kan. De aanleg kost 1,2 miljard euro, geld voor onderhoud na afloop van de aanleg niet meegerekend.”

Het onderzoek dat donderdagavond besproken wordt, is een initiatief geweest van inwoners uit Utrecht en omgeving, en is gefinancierd via een crowdfunding. Het onderzoek van de Kerngroep Ring Utrecht gaat in op de nadelige effecten die Utrecht als stad kan gaan ondervinden wanneer het verbredingsplan van de A27 bij Lunetten/Amelisweerd daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.
“Aan de hand van dit onderzoek doet de Kerngroep een dringend beroep op de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet om over te gaan tot het onderzoeken van alternatieve oplossingen, die niet uitgaan van de 1,2 miljard kostende verbreding tot 2×7 rijstroken.”

John Buitink doet het woord voor Stichting Kerngroep Utrecht. Hij dankt allereerst de raadsleden voor de uitnodiging. Buitink geeft aan kritisch te zijn als het gaat om nut en noodzaak. De kerngroep vraagt zich af wat het verbreden van de A27 op gaat leveren voor de maatschappij en welke gevolgen dit heeft voor de leefomgeving van de bewoners van de stad Utrecht. Hij spreekt duidelijk zijn twijfels uit over het plan: “Voorzitter, ik acht u hoog, maar u denkt toch niet dat we met de verbreding meer keuzevrijheid krijgen, geen file meer hebben en altijd door kunnen rijden?”
Het publiek knikt instemmend mee. Het is duidelijk dat zij het met de uitspraken van Buitink eens zijn.

“Het project Ring Utrecht is als een mammoettanker die naar de verkeerde haven vaart. Het is geen oplossing.”

Buitink eindigt zijn presentatie met een boodschap voor de raadsleden: “Gebruik de komende regeerperiode om met elkaar tot een breed gedragen en betaalbaar alternatief te komen waarom bereikbaarheid, behoud van gezondheid en natuurwaarde samengaan en voer het Tracébesluit Ring Utrecht niet uit!”

Menno de Pater van economische adviesgroep Descisio in is donderdagavond aanwezig voor een korte toelichting en het beantwoorden van vragen over het aanvullend onderzoek van de A27. Pater geeft aan dat uitstel van de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Uit de quick scan die Descisio in op aanvraag van kerngroep Utrecht heeft gedaan wordt geconcludeerd dat het beter is om de verbreding uit te stellen tot er meer helderheid is over komende ontwikkelingen. “Uitstellen is nodig en mogelijk. Tegelijkertijd wordt het tijd om alternatieve oplossingen te onderzoeken.”

Na de presentaties is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen tussen, van en naar de raadsleden en de meepraters. Om de beurt krijgen zij van Paardenkooper de beurt hun vraag voor te leggen. Vooral Menno de Pater van Descisio in krijgt veel vragen van de gemeenteraadsleden merkt voorzitter Paardenkooper op.
De raadsleden krijgen heldere, goed onderbouwde antwoorden op hun vragen. Aan hun gezichten, en het geringe aantal vragen dat er geteld wordt is te merken dat deze avond duidelijk voor opheldering bij aanwezigen heeft gezorgd.
Voorzitter Brechtje Paardenkooper sluit de raadsinformatiebijeenkomst af en geeft aan dat het helaas voor mensen op de tribune niet mogelijk is om vragen te stellen. Vragen mochten deze avond alleen voorgelegd en beantwoord worden door insprekers. Wel krijgen aanwezigen de mogelijkheid nadien vragen te stellen.

Dit onderwerp staat nog niet op de agenda voor een debat in de gemeenteraad.