De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraad 2018-2022 komen er weer aan. Om een helder beeld te schetsen over wat de standpunten zijn van de politieke partijen in de Gemeente Utrecht is er door de redactie van Utrecht centrum Oost een nieuwe rubriek in het leven geroepen. In de rubriek wat willen de partijen met... zullen er elke week standpunten van de politieke partijen, binnen Utrecht, worden uitgelicht. Deze week: wat willen de partijen met het armoedebeleid.

D66
D66 stelt in hun conceptverkiezingsprogramma dat zij een sluitende aanpak willen bij armoede en schulden. Het doel van de D66 is om armoede onder Utrechters blijvend op te lossen. Dit willen zij doen door inwoners van Utrecht te helpen met het zoeken van werk of activiteiten. D66 wil ook dat inwoners beter geïnformeerd worden over de voorzieningen die er zijn voor mensen die leven in armoede. De D66 wil de schuldhulpverlening voor mensen met schulden toegankelijker maken. De partij wil zorgen dat schulden kunnen worden voorkomen in het geval van dreigende schuldsituaties. Dit wil de D66 doen door het bespreekbaar te maken en professionals in te zetten die hierbij kunnen ondersteunen. De partij wil dat woningcorporaties en buurtteams beter gaan samenwerken zodat uithuiszetting van mensen met een huurachterstand voorkomen kan worden. Zij willen dat de woningcorporaties achterstanden melden bij de buurtteams zodat deze teams de mensen beter in beeld hebben en kunnen ondersteunen.

GroenLinks
Groenlinks beschrijft in hun conceptverkiezingsprogramma dat zij mensen met problemen maatwerk willen leveren. Groenlinks streeft naar een oplossing voor de problemen, ook als de hulp die daarbij nodig is van langere duur is. Het doel van de partij is dat iedereen op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving. Groenlinks wil hulp vanuit het eigen netwerk bevorderen. Zij willen dat het netwerk van de persoon in armoede in kaart wordt gebracht om te kijken waar het netwerk in kan ondersteunen. De partij wil dat organisaties goed gaan samenwerken om schulden en armoede vroegtijdig te signaleren. GroenLinks is ook voor een vriendelijke en toegankelijke gemeente, zij willen duidelijke websites en minder papierwerk als mensen aanspraak willen maken op een voorziening. GroenLinks pleit voor een gemeente waarin de mensen vanuit vertrouwen worden behandeld.

VVD
In het conceptverkiezingsprogramma van de VVD meldt de partij dat alle armoederegelingen die op dit moment gehanteerd worden, vervangen moeten worden door één (sober) budget. Alle regelingen die nu aanwezig zijn verhinderen de merkbare financiële vooruitgang indien iemand een baan gevonden heeft. Volgens de VVD wordt op deze manier het armoedebeleid eenvoudiger en goedkoper. De VVD staat voor het uitgangspunt: ‘voor wat, hoort wat’. Zij willen niet dat mensen een ‘gratis uitkering’ krijgen, maar dat zij hiervoor een tegenprestatie leveren. Zij vinden dat fraude met een uitkering bestraft moet worden door de uitkering tijdelijk stop te zetten en het onterecht ontvangen geld terug te laten betalen door de fraudeur. Zij vinden dat hier strenger op gecontroleerd moet worden. Deze strengere controle geldt ook voor mensen die niets doen om een baan te vinden. Over hulp bij schulden wordt in het conceptverkiezingsprogramma niks gezegd.

SP
De SP heeft nog geen verkiezingsprogramma bekend gemaakt en er worden geen standpunten benoemd omtrent het armoedebeleid in Utrecht.

PvdA
De PvdA maakt in hun conceptverkiezingsprogramma duidelijk dat willen dat iedere inwoner van Utrecht bestaanszekerheid heeft. Zij vinden het belangrijk dat iedere Utrechter een dak boven het hoofd heeft, voldoende te eten heeft en een vorm van deelname aan de samenleving bewerkstelligt. De PvdA vindt dat alle kinderen die opgroeien in armoede wel mee moeten kunnen doen in de samenleving. Dit willen zij realiseren door stichtingen (financieel) bij te staan die hierin ondersteunen. De PvdA wil schuldenproblematiek in een vroegtijdig stadium signaleren en aanpakken. Zij willen een actieplan in samenwerking met andere instellingen, zodat uithuiszetting bij schulden kan worden voorkomen.

CDA
De CDA heeft het conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 nog niet bekend gemaakt. In de standpunten van de CDA wordt niks vermeld over het armoedebeleid.

Stadsbelang Utrecht
Het conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 is nog niet bekend gemaakt, maar het standpunt van Stadsbelang Utrecht wordt wel duidelijk gemaakt op de website. Stadsbelang Utrecht vindt dat basisvoorzieningen voor iedereen duidelijk en bereikbaar moeten zijn. Indien mensen een uitkering aanvragen, wil Stadsbelang Utrecht dat het niet langer dan vier weken duurt voordat er een beslissing genomen is en dat een voorschot mogelijk is. De partij vindt ook dat er actief voorgelicht moet worden over voorzieningen die er zijn voor de minima. Verder wil de partij dat de wachtlijsten voor schuldhulpverlening korter worden en dat sport en cultuur bereikbaar moet blijven voor iedereen.

ChristenUnie
De ChristenUnie meldt in het conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 dat zij het belangrijk vinden dat Utrecht een gemeente is waar iedereen meetelt. Zij willen dat iedereen in de stad mee kan doen in de samenleving. De ChristenUnie wil naast de inwoner van de gemeente Utrecht gaan staan om maatwerk te kunnen leveren, maar ook om mensen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen. De ChristenUnie wil dat er voor mensen in armoede een bestaansminimum is. Dit houdt in dat mensen een dak boven hun hoofd en genoeg te eten en te drinken hebben. Ook de ChristenUnie wil dat schulden eerder worden gesignaleerd en dat initiatieven die deze doelgroep ondersteunen financieel en praktisch moeten worden bijgestaan.

Student en Starter
Het conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 van Student en Starter is nog niet bekend gemaakt, maar in het verkiezingsprogramma 2014-2018 wordt het wel duidelijk wat het armoedebeleid van deze partij inhoudt. De partij vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Utrecht zij plek kan vinden in de maatschappij. De partij is van mening dat iedereen die een beroep moet doen op de bijstand moet worden begeleid naar een betaalde baan. Student en Starter moedigt vrijwilligers werk aan maar wil dit niet verplichten. Zij is van mening dat vrijwilligerswerk gedaan moet worden met motivatie en passie. Ouderen moeten niet worden belast met sollicitatie plicht aangezien het voor deze doelgroep lastiger is om aan het werk te komen. De partij is van mening dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn door sportaanbod in achterstandswijken minder duur te maken. Student en Starter vindt dat zorg moet worden verleend door hulpverleners die hiervoor zijn opgeleid. Het verkiezingsprogramma van 2018-2022 kan afwijken van het oude programma.

Partij voor de Dieren
Het conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 is nog niet bekend gemaakt door de Partij van de Dieren in Utrecht. Wel wordt er over het armoedebeleid gesproken in het vorige verkiezingsprogramma, maar deze kan enigszins afwijken van het toekomstige programma. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente de gelijkheid van burgers moet waarborgen. Zij willen langdurige werklozen stimuleren om maatschappelijke taken te vervullen. De partij wil dat de uitkeringsregels worden aangepast zodat werklozen vrijwilligerswerk kunnen doen zonder dat dat direct gericht is op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Over hulp bij schulden wordt niets gezegd in het programma.