De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraad 2018-2022 komen er weer aan. Om een helder beeld te schetsen over wat de standpunten zijn van de politieke partijen in de gemeente Utrecht is er door de redactie van Utrecht Centrum Oost een nieuwe rubriek in het leven geroepen. In de rubriek wat willen de partijen met... zullen er elke week standpunten van de politieke partijen binnen Utrecht worden uitgelicht. Deze week: wat willen de partijen omtrent de opvang van vluchtelingen.

D66

D66 geeft in hun conceptverkiezingsprogramma aan dat zij vanaf dag één bezig willen zijn met de integratie van vluchtelingen in Utrecht. Ze moeten meteen worden beschouwd worden als Utrechters en dan ook dezelfde rechten en plichten krijgen als de rest van de Utrechters. Ze willen op de een of andere manier meer informatie beschikbaar stellen voor nieuwe vluchtelingen in de vorm van een website of app. Dit moet dan in hun moedertaal beschikbaar zijn. Hieruit kunnen ze dan opmaken wat ze moeten weten en hoe ze zich thuis kunnen voelen in Utrecht. Ook wil D66 dat de gemeente meer regie krijgt over de inburgering van vluchtelingen die reeds een verblijfvergunning hebben. Een onderdeel van dit integratietraject is burgerschap, een kennismaking met de Nederlandse cultuur en democratie. Ook moet de gemeente regie krijgen over het opzetten van opvanglocaties. Ze vinden dat voor iedereen minstens een bed, bad, broodregeling en begeleiding moet zijn, ook als ze uitgeprocedeerd zijn of hun vergunning is verlopen. Niemand hoeft op straat te slapen.

GroenLinks

GroenLinks ziet Utrecht als een wereldstad, mede door de universiteit, hogeschool en het internationale bedrijfsleven. Ze willen het huidige vluchtelingenbeleid voortzetten, met een paar actiepunten. Volgens GroenLinks mag een juridische status nooit een reden zijn om mensen uit te sluiten van noodzakelijke voorzieningen; niemand mag op straat te komen staan. De gemeente moet blijven zorgen voor de bed, bad, broodregeling, ook voor illegale migranten. Als een vluchteling eenmaal een verblijfsvergunning krijgt, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om deze persoon meteen te helpen bij integratiebegeleiding en het vinden van een woning. Er moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid en noodzaak van Engelstalige kinderopvang.

VVD

De VVD gaat uit van participatie, onafhankelijk van religie of afkomst. Als je de Nederlandse vrijheden omarmt, hoor je erbij. Ze vinden dat de gemeente mag verwachten dat nieuwkomers zelf hun weg vinden en de kansen grijpen die hen worden geboden. De wil om te integreren kan alleen uit de mensen zelf komen, niet uit de gemeente. Wel is het de rol van de gemeente om bij te staan in zaken als het aanwijzen van verschillende mogelijkheden binnen Utrecht en informeren over zekere rechten en plichten binnen de stad. Een essentieel deel van inburgering is de Nederlandse taal. Voldoende beheersing van de taal zal de kans op een goed bestaan in Utrecht significant vergroten. De gemeente kan wel helpen hierbij, maar ook hier moet de inspanning vanuit de nieuweling zelf komen. Volgens de VVD is het belangrijkste aan integreren de taal leren, naar school gaan en werken. Op school is het de verantwoordelijkheid van de leraar om de Nederlandse waarden en vrijheden te onderstrepen.

SP

Van de SP is het conceptverkiezingsprogramma 2018-2022 nog steeds niet bekend gemaakt. Wel is van hun website genoeg informatie te vinden over hun standpunten. Zo staat SP ook volledig achter de bed, bad, broodregeling. Geen man, vrouw en kind, ook zonder perspectief, mag zomaar op straat belanden. Voor alle individuelen is en blijft opvang beschikbaar. Er moeten meer opvanglocaties komen vanwege de stijgende behoefte. De instroom van mensen moet wel goed verdeeld worden over alle locaties zodat bepaalde regio’s niet overbelast raken en de bewoners van desbetreffende regio’s ook bij de opvang betrokken kunnen worden en hun vragen en wensen gehoord kunnen worden. Ook is er ruimte voor meer dan alleen het noodzakelijke. Kinderen van vluchtelingen moeten direct kunnen beginnen aan school. Wel willen ze een rem op de explosieve toename van buitenlande studenten. Binnenlandse, maar ook buitenlandse studenten komen, door het op grote schaal werven van studenten in het buitenland wegens financiële interesses, vaak veel moeilijker aan een huis.

PvdA

Bij de PvdA is de gemeente verantwoordelijk voor een goede opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en de bed, bad, broodregeling moet in stand blijven. Utrecht moet zorgen voor minimumvoorzieningen voor vluchtelingen. De kwaliteit van de inburgeringslessen moet ook omhoog en de gemeente moet hier constant bij betrokken zijn en nieuwelingen helpen. Ze willen vooral ingrijpen op het gebied van onderwijs. Zij vinden dat voor een goede integratie lezen en schrijven van groot belang zijn. Ze willen dan ook blijven inzetten op vooral een goede voorschoolse opvang en basisonderwijs. Ook worden initiatieven om segregatie tussen wijken te verminderen aangemoedigd en gesteund vanuit de gemeente. De PvdA stimuleert het trainen van docenten in om te gaan met verschillende culturen.

CDA

Ook van de CDA is het conceptverkiezingsprogramma van 2018-2022 nog niet bekend gemaakt, hierdoor is uitgegaan van het programma van 2014-2018. Volgens CDA staan ondersteuning en begeleiding naar werk of tenminste zinvolle dagbesteding voorop. Ze willen zorgen voor een hardere aanpak van burgers die niet gemotiveerd zijn om te werken door te korten op uitkeringen of maatschappelijk nuttige werkzaamheden aan te bieden. Wonen in Utrecht betekent ook meedoen in Utrecht. De gemeente kan ook van het buitenland leren, zowel van ondernemers als studenten.

Stadsbelang Utrecht

Volgens Stadsbelang Utrecht leven we in een inclusieve samenleving. Ze zijn voor de bed, bad, broodregeling en vinden ook dat er eventueel actie vanuit de gemeente mag ondernomen worden om de regeling beter te maken dan het vanuit het rijk beoogde ‘sobere en doelmatige’ beleid. Wel zijn zij van mening dat iemand ook actief moet participeren in de maatschappij door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een baan als diegene wel een verblijfsvergunning heeft verkregen. Zodra iemand de verblijfsvergunning niet heeft ontvangen dient desbetreffende persoon actief mee te werken aan de voorbereiding op terugkeer. Dit komt dus neer op een verantwoordelijkheid vanuit de gemeente tegenover hen die actief meewerken.

ChristenUnie

Volgens de ChristenUnie is het essentieel dat statushouders de Nederlandse taal leren, het liefs al in het asielzoekerscentrum. Ze willen de inburgering verbinden aan de maatschappelijke initiatieven van de stad Utrecht. Zo leren de vluchtelingen niet alleen de taal, maar ook over het schoolsysteem, de arbeidsmarkt en de Nederlandse tradities, normen en waarden. De inburgering gaat het snelst als de nieuwkomers mee kunnen doen op de arbeidsmarkt, onder begeleiding van een (eventueel vrijwillige) coach.

Student en Starter

Student en Starter meldt niks in het programma over vluchtelingenopvang.

Partij voor de Dieren

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt zet de gemeente van Utrecht zich in voor huisvesting van asielzoekers en illegale immigranten en werkt Utrecht in het specifiek niet mee aan het uitzetten van kinderen.